Изисквания за дизел-генераторни агрегати в морското пристанище

Морските пристанища изискват дизел генератори, за да осигурят надеждно и непрекъснато захранване.Тези генераторни комплекти трябва да отговарят на следните изисквания:

Изходна мощност: Дизел генераторните комплекти трябва да имат достатъчна изходна мощност, за да отговорят на нуждите от електроенергия на морското пристанище.Изходната мощност трябва да се основава на общите изисквания за натоварване, включително осветление, машини и друго електрическо оборудване на терминала.

Ефективност на горивото: Морското пристанище изисква комплекти дизел генератори, които са икономични по отношение на горивото.От съществено значение е да се сведе до минимум разходът на гориво, за да се намалят разходите и да се осигури устойчива работа.Генераторните комплекти трябва да имат ефективен разход на гориво и трябва да могат да работят дълго време без зареждане с гориво.

Съответствие с емисиите: Дизеловите генераторни комплекти, използвани в морските пристанища, трябва да отговарят на строгите екологични разпоредби и стандарти за емисии.Тези генераторни комплекти трябва да имат ниски емисии на замърсители, като азотни оксиди (NOx), прахови частици (PM) и серен диоксид (SO2).Необходимо е съответствие с местните и международни стандарти за емисии, като EPA Tier 4 или еквивалент.

Ниво на шум: Морското пристанище има специфични изисквания по отношение на нивата на шум поради близостта им до жилищни или търговски зони.Дизеловите генераторни комплекти трябва да имат функции за намаляване на шума, за да се сведе до минимум въздействието на шумовото замърсяване.Нивото на шума на генераторните комплекти трябва да отговаря на разпоредбите и стандартите на пристанищния терминал и местните власти.

Издръжливост и надеждност: Генераторните комплекти в морското пристанище трябва да бъдат издръжливи и надеждни, за да издържат на тежка работа и неблагоприятни условия на околната среда.Те трябва да могат да работят за продължителни периоди без повреди или проблеми с производителността.Трябва да се извършват редовна поддръжка и проверки, за да се гарантира тяхната дълготрайност и надеждна работа.

Характеристики за безопасност: Комплектите дизел генератори, използвани в пристанището, трябва да имат функции за безопасност, които отговарят на индустриалните стандарти.Тези функции могат да включват автоматично изключване в случай на аномалии в системата, противопожарни системи и защита срещу колебания на напрежението. Интелигентна система за управление: Морското пристанище изисква генераторни комплекти с интелигентни системи за управление, които позволяват лесно наблюдение, поддръжка и дистанционно управление.Тези системи трябва да предоставят информация в реално време за генериране на електроенергия, разход на гориво и графици за поддръжка за ефективна работа и оптимизация.

В обобщение, дизел генераторите, използвани в пристанището, трябва да осигуряват достатъчна изходна мощност, горивна ефективност, съответствие с емисиите, ниски нива на шум, издръжливост, надеждност, функции за безопасност и интелигентна система за управление.Спазването на тези изисквания ще осигури стабилно и ефективно електрозахранване на морското пристанище.

20230913151208

Време на публикуване: 13 септември 2023 г